Historia


Część I. Tak to dawniej bywało

28. 06.1301 - Piotr Święca otrzymał od króla polskiego Wacława II wsie Bysław  i Cekcyn, co jest pierwszą informacją o istnieniu tych miejscowości

1309 - Zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego, w tym Cekcyna

1339- Pierwsza informacja o istnieniu wsi Sumin

1343 – Pierwszy zapis historyczny o Zalesiu

1347 - Potwierdzenie istnienia w Cekcynie parafii pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego. Proboszczem był Mikołaj

1379 – Nadanie Cekcynowi prawa chełmińskiego

1466 - Odzyskanie Pomorza Gdańskiego, powrót Cekcyna do Królestwa Polskiego

1583-1850 - Parafia w Cekcynie filią parafii w Bysławiu

1632 – Pierwsza informacja o piecach smolnych w Krzywogońcu

1655 - Upadek gospodarczy Cekcyna wskutek „potopu” szwedzkiego

1664 – Pierwsze informacje o piecach smolnych w Ostrowie, Zdrojach, Brzoziu, Krzywogońcu, Zielonce

1687 - Powstanie szkoły parafialnej w Cekcynie

1708-1711 – Epidemia ospy wietrznej

1740 – Rozpoczęcie działalności huty szkła nad jeziorem cekcyńskim (funkcjonowała 15 lat)

5.08.1772 - I rozbiór Polski, Cekcyn w zaborze pruskim

1779 - Włączenie Cekcyna do Królestwa Pruskiego

1806-1815 - Przez Bory Tucholskie przewijały się wojska pruskie, francuskie, polskie    i rosyjskie

1827- Władze pruskie objęły ochroną cisy we Wierzchlesie - uroczysko „Zeisbusch”

1828 – Powstanie osady Nowy Sumin

7.11.1850 - Ks. biskup Antoni Sedlag ponownie utworzył parafię cekcyńską, która swym zasięgiem objęła 25 okolicznych miejscowości

31.01.1857 - Dzięki staraniom proboszcza parafii cekcyńskiej Krystiana Irmlera powstało w Cekcynie Bractwo Trzeźwości

26.05.1868 – W Nowym Suminie urodził się Otton Steinborn, doktor medycyny, polski działacz społeczno-polityczny, pierwszy prezydent Torunia (1920)

1869-1870 - W Cekcynie na miejscu drewnianego powstał do dziś istniejący kościół katolicki w stylu neogotyckim

1873 - Wybuch epidemii cholery, której pierwszą ofiarą padł ks. Franciszek Zaporowicz, po czym w Cekcynie ustawiono figurkę św. Rocha (mająca chronić przed epidemią)

25.03.1875 - Cekcyn znalazł się w granicach nowo utworzonego powiatu tucholskiego

1878 - Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekcynie (inne źródła podają datę 1913)

1880 – Utworzenie z części nadleśnictwa Woziwoda i Wierzchlas nadleśnictwa Trzebciny (Junkerhof)

1883 - Ukończenie budowy linii kolejowej na trasie Tuchola – Cekcyn – Stary Wierzchucin -Laskowice; założenie placówki pocztowej w Cekcynie, obejmującej następujące miejscowości: Nowy Młyn, Okoninek, Okiersk, Ostrowo, Stare i Nowe, Suminy oraz Zalesie

1885-1896 - Budowa kościoła ewangelickiego w Iwcu

1885 – Powstanie linii telegraficznej Bysław-Cekcyn

1886 – Uruchomienie linii telegraficznej Cekcyn-Szklana Huta

1888 - Powstanie pracowni stolarsko - rzeźbiarskiej w Cekcynie, właścicielem był Szymon Kujawa

1889 - Powstanie w Iwcu pierwszej w powiecie tucholskim Spółki Wodnej „Popówek”. Tam też działała huta szkła i gorzelnia

1890 – Uzyskanie przez wiejską agencję pocztową w Cekcynie statusu urzędu pocztowego III klasy

15.07.1890 – Swoją działalność rozpoczęła agencja pocztowa w Iwcu (dostarczając i odbierając przesyłki na stacji kolejowej w Starym Wierzchucinie); uruchomienie linii telegraficznej Iwiec-Wierzchucin

1893 - Powstanie w Iwcu wspólnoty ewangelickiej, liczącej 1407 wiernych z ponad 30 miejscowości. Wkrótce zbudowano tam kościół w stylu neogotyckim, który obecnie jest świątynią katolicką

1895 - Upowszechnienie nauki w zakresie 5-ciu klas

31.05.1896 - Powstanie Towarzystwa Ludowego w Cekcynie z inicjatywy ks. Franciszka Albrechta

15.02.1898 - Założono w Cekcynie filię niemieckiej organizacji HAKATA

1899 - Utworzenie nadleśnictwa Gołąbek (Taubenfliess) z części nadleśnictwa Woziwoda i Trzebciny

Lata 90 – te XIX w. - Istniały dwie cegielnie w Cekcynie

Jesień 1901 – Koniec epidemii cholery w Zdrojach, Ludwichowie i Trzebcinach

1904 -Zaprzestała produkcji szkła i porcelany huta w Iwcu

1904 - Założenie w Cekcynie Apostolstwa Modlitwy przez ks. Franciszka Albrechta

1906 -Utworzenie Towarzystwa Wozaków w Cekcynie

pocz. XX w. (przed 1908) – Powstanie zbiorczej zlewni mleka w Cekcynie

1906 – Strajk dzieci w Cekcynie i Okiersku przeciw obowiązkowi nauczania w języku niemieckim

1907- Zawiązanie się w Cekcynie Towarzystwa Rolniczego

1908 - Powołanie przez ks. Jana Jezierskiego w Cekcynie Bractwa Różańcowego

1910 – Działała mleczarnia w Iwcu własności Selmy Hofstetter

1911 - Powstanie w Iwcu drugiej spółki wodnej „Wielkie Iwieckie Błota” i utworzenie spółki wodnej „Brzozie” w Brzoziu

1912 - Wykonanie przez malarza Leona Drapiewskiego z inicjatywy księdza proboszcza Jana Jezierskiego polichromii na całym wnętrzu w cekcyńskim kościele, a także wykonanie ozdobnych drewnianych konfesjonałów przez cekcyńskiego stolarza Szymona Kujawę (istniejące do dzisiaj)

1914 - Wybuch I wojny światowej; powiększenie zakresu nauczania do sześciu klas

1916-1918 - Budowa kościoła w Zdrojach

1918 - Powstanie Rady Ludowej w Cekcynie

Część II. Nie tak dawno się działo


1920
- Powrót Cekcyna do państwa polskiego

1920 - Powstanie w Cekcynie zakładu stolarskiego produkującego artystycznie rzeźbione meble, właścicielem był Alojzy Kujawa

1921 – Założenie tartaku w Wierzchucinie, którego właścicielem był Zygmunt Mochilski

1922 – Utworzenie w Cekcynie i Zdrojach kół Polskiego Stronnictwa Ludowego -”Piast”

1.04.1924 - Powstanie parafii p.w. św. Mateusza Apostoła w Zdrojach utworzonej przez biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera (z miejscowości, które należały do parafii: Śliwice, Cekcyn Polski, Drzycim, Osie)

1924 – Założenie oddziału Kasy Stefczyka w Zdrojach

1925 - Uszkodzenie wieży kościoła w Cekcynie wskutek uderzenia pioruna

21.03.1926 - Powołanie w Cekcynie Towarzystwa Czytelni Ludowych i pierwszej czytelni

11.11.1927 – Początek manewrów wojskowych w Borach Tucholskich; sztab w majątku Bysław, zakwaterowanie m.in. w Cekcynie pułków piechoty

1927/1928 - Utworzenie Koła Młodzieży Katolickiej i chóru „Dzwon” w Cekcynie

1928 - Ukończenie budowy magistrali węglowej Śląsk-Gdynia przez Bydgoszcz-Kościerzynę, powstanie stacji kolejowych w Wierzchucinie i Błądzimiu

1928 - Powstanie z inicjatywy ks. Jana Jezierskiego w Cekcynie Dzieła Rozkrzewienia Wiary;

1929 – Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Powstańców i Wojaków w Zdrojach

1931 - W Cekcynie urodził się Zygmunt Zieliński późniejszy ksiądz, profesor, kierownik Katedry Historii Kościoła KUL w Lublinie

1932 - Początki nauki w siedmioklasowej szkole powszechnej w Cekcynie

2.02.1932 – Założenie w Bieszewie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej

1933 – Zaczęła działalność Liga Obrony Powietrznej Państwa w Zdrojach

1934 – Powstanie placówki Związku Strzeleckiego i Koła Ligi Obrony Powietrznej Państwa w Iwcu

1935 – Otwarcie świetlicy wiejskiej w Ludwichowie

7.1937 – Powstanie koła Stronnictwa Narodowego w Wielkich Budziskach

1.01.1938 - Ustanowienie ks. Cyryla Karczyńskiego proboszczem i radcą duchownym w Cekcynie

1938 – Uruchomienie w Iwcu Zakładu Polskiego Przemysłu Torfowego, będącego własnością Edmunda Kabacińskiego

7.03.1938 – Powstanie jednostki OSP w Okiersku

3.09.1939 - Zajęcie Cekcyna przez wojska III Rzeszy, początek okupacji hitlerowskiej

28.10.1939 – Aresztowanie przez hitlerowców księdza Cyryla Karczyńskiego

29.10.1939 - Rozstrzelanie w Rudzkim Moście zostaje 50 osób, m.in. mieszkańców Iwca, Kosowa i Wysokiej

2.11.1939 – Zamordowanie w Rudzkim Moście 60 Polaków, między innymi z Sumin i Krzywogońca

6 i 10.11,1939 - W lasach pod Rudzkim Mostem rozstrzelano kolejne 90 osób, m.in. z Trzebcin, Wysokiej Wsi i Wierzchlasu

29.05.1940 - Śmierć w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen proboszcza ks. Cyryla Karczyńskiego, obecnie Sługi Bożego,  kandydata do beatyfikacji

3.10.1940 - W Cekcynie urodził się ks. Franciszek Kamecki, poeta, wykładowca katechetyki i homiletyki w Wyższym Seminarium Misyjnym Misjonarzy Ducha Św.       w Bydgoszczy. Publikował m. in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Pielgrzymie”,   "Posłańcu Ducha Św." i miesięczniku „Więzi”

1942 - Zorganizowanie w Wierzchucinie placu ćwiczeń dla SS, służącego za jedną      z baz doświadczalnych broni rakietowej typu V, wysiedlenie ludności polskiej, m.in. z wsi Suchom i Lisiny

24.07.1943 - Ustanowienie prawne przez prezydenta niemieckiej regencji  Bydgoszczy rezerwatu cisów w Wierzchlesie

6.1944 – 1.1945 – Przeprowadzenie  prób z bronią rakietową typu „V” w okolicach Wierzchucina (jezioro Suchom)

14.02.1945 - Koniec okupacji hitlerowskiej w gminie Cekcyn

15.02.1945 - Wkroczenie do Tucholi od strony Świecia i Bydgoszczy Armii Czerwonej

21.03.1945 – Wznowienie nauki w języku polskim w Cekcynie

3.1945 – Funkcjonowanie dwóch  młynów  i jednej mleczarni w Cekcynie

4.05.1945 – Uroczyste otwarcie szkoły polskiej w Małym Gacnie

7.05.1945 - Aresztowanie przez Rosjan w Cekcynie 143 osób (z powiatu tucholskiego - 801 osób), które poprzez obozy w Działdowie i Koronowie wywieziono za Ural. Z tej liczby do domów nie powróciły 72 osoby.

1.06.1945 – Kierownikiem szkoły w Cekcynie został Michał Warsicki

1.10.1945 – Utworzenie posterunku milicji w Cekcynie. Jego komendantem był st. sier. Stanisław Krupski

1946 – Po II wojnie światowej w Krzywogońcu kierownikiem szkoły była Maria Kielińska, w Nowym Suminie Konrad Szmelter, w Okiersku Stefan Gackowski, w Trzebcinach Edmund Semrau, w Wielkich Budziskach Irena Rożek, w Zdrojach Władysław Kowalski, w Zielonce Marian Sobacki

1946 - Odzyskanie połączenia kolejowego z Tucholą po odbudowie mostu na rzece Stążce

9.1946 Otwarcie Ośrodka Zdrowia w Cekcynie

1947 – Utworzenie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Cekcynie

1947 – W Krzywogońcu powstał Ludowy Zespół Sportowy

7.1947 – Budowa przystanku kolejowego w Małym Gacnie

8.1947 – Rozpoczęcie budowy nowej szkoły w Małym Gacnie

7.12.1947 – Przekazanie domu poniemieckiego w Wielkich Budziskach kierownictwu miejscowej szkoły

1948 – Otwarcie 4-klasowej szkoły w Ostrowie z kierownikiem Sylwestrem Pawłowskim

1948 - Początek budowy drogi Cekcynek - Rudzki Most

1949 – Otwarcie świetlicy wiejskiej i przedszkola w Cekcynie

1949 - Likwidacja szkoły w Wielkich Budziskach

1950 – Utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie

1.05.1950 – Otwarcie przedszkola w Małym Gacnie

1953 – Powstanie kiosku „Ruch” w Cekcynie

1953/54 - Zakończenie budowy nowej części szkoły w Małym Gacnie

1954 - Powstanie ulicy Młyńskiej w Cekcynie, gdzie przeniesiono też Ośrodek Zdrowia

1.01.1955 - Ustanowienie gromad i rad gromadzkich w: Cekcynie, Małym Gacnie, Wysokiej i Zalesiu

1955 - Zakończenie budowy drogi Cekcyn - Rudzki Most

1956 -Rozpoczęcie budowy drogi Cekcyn- Bysław, otwarcie  w Zalesiu biblioteki gromadzkiej

1956 – Powstanie Spółdzielczego Zrzeszenia Chałupników w Zielonce

18.06.1956 – Uznanie przez władze PRL rezerwatu cisów w Wierzchlesie

11.10.1956 – Wprowadzenie nauczania religii w Małym Gacnie jako przedmiotu nadobowiązkowego. Katechetą był ks.Bogumił Gessek

1957- Budowa osiedla „Zacisze” (obecnie ulica Spokojna, Sportowa i część ulicy Szkolnej), zbudowanie 200m drogi brukowej do Ostrowa

14.02.1958 – Pierwsza sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Małym Gacnie, przewodniczącym został Henryk Ziółkowski, utworzenie tam biblioteki gromadzkiej, likwidacja gromady w Zalesiu przyłączonej do Cekcyna

1958 – Utworzenie biblioteki gromadzkiej w Iwcu

1959- Masowe pojawienie się stonki ziemniaczanej, otwarcie  kąpieliska z ratownikiem nad jeziorem w Cekcynie

1959 – Ponowne otwarcie szkoły w Wielkich Budziskach

1959 – Zakończenie budowy domu gromadzkiego w Małym Gacnie

1959 – Rozbudowanie szkół w Zdrojach i Zielonce, a także założenie pierwszego telefonu

22.12.1959 - Doprowadzenie energii elektrycznej do Cekcyna, Cekcynka i Kruszki

1960 - Silne mrozy (do -35°C), epidemia grypy

1960 – Rozbudowa szkoły w Iwcu w ramach programu „1000 Szkół na Tysiąclecie”

1960 – Doprowadzenie elektryczności do Iwca, a na wybudowaniach do1962 r.

1960 – Ustalenie nazw ulic w Cekcynie: Główna, Dworcowa, Młyńska, Okrężna, Cmentarna

1961 - Zlikwidowanie nadleśnictwa Trzebciny

1961 – Założenie Banku Ludowego w Cekcynie. Prezesem był Mieczysław Marasz,   kierownikiem Barbara Słoniewicz

2.11.1961 – Utworzono szkołę przysposobienia rolniczego w Małym Gacnie

1962 - Budowa drogi do Małego Gacna

1962 – Doprowadzenie energii elektrycznej do Krzywogońca, Nowego Sumina, Ostrowa, Wysokiej i Zdrojów

18.12.1963 - Oddanie do użytku nowego Ośrodka Zdrowia w Cekcynie przy ulicy Dworcowej 6

1964 – Powstanieklubokawiarni przy świetlicy wiejskiej w Cekcynie

8.1964 – Rozpoczęcie elektryfikacji w gromadzie Małe Gacno

1964 – Rozbudowa szkoły w Małym Gacnie (pawilonu)

1.01.1965 -Pierwsze kursy dwóch  autobusów  z Tucholi do Cekcyna, a później (1 VI) również do Ostrowa (przystanek był na dzisiejszej ul. Krótkiej w Cekcynie)

22.05.1965 - Rozpoczęcie kursowania autobusu na trasie Małe Gacno – Tuchola

4.06.1965 - Otwarcie pierwszego sezonu wczasowego dla Funduszu Wczasów Pracowniczych w Cekcynie

1965 – Doprowadzenie energii elektrycznej do Okierska  i Zalesia

1965 – Przebudowa mostów drewnianych na żelbetonowe w Gołąbku i Rudzkim Moście

1966 - Obchody Millenium Polski, początek ośmioklasowej nauki w szkołach podstawowych

11.11.1966 – Uroczyste otwarcie pawilonu szkolnego w Małym Gacnie

22.09.1966 - Zakończenie elektryfikacji w gromadzie Małe Gacno

1967 – Oddanie do użytku pawilonu Banku Ludowego w Cekcynie przy ulicy Leśnej

1967 – Zamknięcie szkoły filialnej w Wielkich Budziskach i otwarcie tam świetlicy wraz z klubokawiarnią, gdzie pojawił się pierwszy telewizor

1969 – Zbudowanie Domu Kultury z remizą strażacką w Zielonce oraz remizy strażackiej w Krzywogońcu, likwidacja gromady w Wysokiej i włączenie do Cekcyna

6.09.1970 – Odsłonięcie obelisku dla uczczenia pamięci pomordowanych  w II wojnie światowej mieszkańców gromady Małe Gacno

1970 – Powstanie w Iwcu pomnika ku czci rozstrzelanych przez hitlerowców w Rudzkim Moście mieszkańców tej i okolicznych wsi w 1939 r.

1971 - Oddanie do użytku nowego budynku szkoły w Cekcynie przy ulicy Szkolnej 8 i założenie  Orkiestry Mandolinowej pod kierunkiem Stanisława Fiegla

1.07.1971 - Powstanie parafii w Iwcu, której proboszczem został ks. Bogdan Milewski

7.12.1971– Ostatnia sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Małym Gacnie

1.01.1972 - Połączenie GRN w Małym Gacnie z GRN w Cekcynie

1972 – Zniesienie obowiązkowych dostaw produktów rolnych z zamianą na ekwiwalent pieniężny

1972 - Otwarcie nowej sali gimnastycznej w Iwcu i remizy strażackiej w Małym Gacnie

1972 – Pierwsze połączenia autobusowe do Nowego Sumina, Trzebcin, Ludwichowa, Zdrojów i Zielonki

5.1973 – Oddanie do użytku nowo zbudowanego Wiejskiego Domu Kultury, który rok później zaczął pełnić rolę Gminnego Ośrodka Kultury

1973 - Powstanie gminy Cekcyn. Jej pierwszym naczelnikiem został Edmund Hoffman

1973 - Utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Cekcynie, której pierwszym dyrektorem był Antoni Duks

1973 – Nowy lokal gastronomiczny Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Cekcynie przy  ul. Cisowej

6.1974 – Utworzenie Zbiorczej Szkole Gminnej w Cekcynie, do której kierowano uczniów klas IV-VIII z całej gminy

1974 – Uruchomienie pierwszego wodociągu w Cekcynie

2.09.1974 – Szkoła w Małym Gacnie stała się punktem filialnym z klasami łączonymi I i II, III i IV

1975 – Utworzenie Gminnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Brzoziu i Cekcynie, a także założenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Cekcynie

12.1976 – Nadanie nazwy ulicom z drugiej strony toru: Leśnej, Granicznej , Słonecznej, Kwiatowej, Łąkowej i Szerokiej

1977 - Oddanie do użytku nowego budynku Urzędu Gminy i drugiej części Ośrodka Zdrowia w Cekcynie

1978 –Uznanie  Cekcyna  wsią wczasowo – turystyczną i powtórne zajęcie I miejsca w konkursie krajowym pn: „Jabłońscy zapraszają Matysiaków”

10.1978- Naczelnikiem Gminy Cekcyn został Stanisław Staniszewski, który od 1990 roku do 1998 roku pełnił funkcję wójta

12.1980– Ks. Roman Benkowski zostaje proboszczem parafii Zdroje

7.1981 – Proboszczem Parafii w Iwcu został ks.Henryk Krenczkowski

19.08.1981 – Zderzeniedwóch pociągów na stacji w Wierzchucinie

1985 - Początek orkiestry „Campanella” pod kierunkiem Anny i Adama Filipskich

11.1986 – Oddanie do użytku stacji paliw CPN w Cekcynie

1987 - Rozpoczęcie działalności Rejonowego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego oraz oddanie do użytku remizy w Cekcynie

Część III. Na naszych oczach się to stało


1990
– Zawiązanie się Komitetu Obywatelskiego, pierwsze numery „Głosu Cekcyńskiego”

27.05.1990 - Pierwsze wybory samorządowe w III Rzeczypospolitej. Do Rady Gminy weszli: Edward Bizuga, Jan Bonk, Tadeusz Drewek, Bolesław Górnowicz, Bogusław Gromowski, Bernard Grugel, Roman Gwizdała, Jerzy Jączyński, Mieczysław Karwasz, Marian Kiziński, Czesław Landowski, Mieczysław Lipkowski, Benedykt Marczak, Jerzy Meler, Ryszard Muszyński, Jan Nowicki, Stefan Pepliński i Kazimierz Szamocki. Przewodniczącym został Marian Kiziński, którego po roku zastąpił Tadeusz Drewek. Na funkcję wójta Rada Gminy wybrała Stanisława Staniszewskiego

1990 – Proboszczem Parafii w Iwcu Został ks.Ryszard Krause

1990 - Powstanie Społecznego Ogniska Muzycznego założonego przez Annę i Adama Filipskich

1990 – Powstanie w Zdrojach niemiecko – polskiej spółki „Drewpol”(tartak)

1990-1994 – Budowa kościoła filialnego w Małym Gacnie

19.05.1991 - Zebranie założycielskie Społecznego Komitetu Gazyfikacji w Cekcynie pod przewodnictwem Zbigniewa Knittera

1991 – Zakończenie budowy Domu Strażaka w Zdrojach

1992 - Budowa wodociągu w Nowym Suminie oraz drogi asfaltowej z Krzywogońca do Wielkich Budzisk

1992 – Powstanie rezerwatu Żródła Rzeki Stążki ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Jelenia Wyspa” i Parkiem Dendrologicznym

1992 – Nadanie nazwy ulicom: Dębowa, Przytorze i Tartaczna

3.1994 - Zawiązanie się Gminnego Społecznego Komitetu Telefonizacji, któremu przewodził Mieczysław Karwasz

21.07.1994 - Zakończenie budowy gazociągu z Bysławia do Cekcyna (9467 m) i sieci rozprowadzającej po sołectwie Cekcyn (32 km) do około 250 odbiorców gazu

1994 - Po trzech latach przerwy wznowiono wydawanie „Głosu Cekcyńskiego”

01.09.1994 – Proboszczem w Cekcynie został ks. Roman Benkowski

1994 - Wybory samorządowe do II kadencji. W skład Rady Gminy weszli: Ulrik Behrendt , Edward Bizuga, Bernard Grugel, Marian Janiak, Mieczysław Karwasz, Marian Kiziński, Czesław Landowski, Jan Maniowski, Benedykt Marczak, Jerzy Meler, Jan Nowicki, Stefan Pepliński(Zenon Dekowski od 1966 r.), Piotr Rybak (Jan Bonk od 1997 r.), Piotr Skrzypiński, Tadeusz Syczyło, Kazimierz Szamocki, Henryk Ziółkowski (przewodniczący), Czesław Żelazny. Wójtem ponownie został Stanisław Staniszewski

9.1994 - Wybudowanie wodociągu do Lubińska i Ostrowa

1995 - Decyzją Rady Gminy wstrzymano wydawanie „Głosu Cekcyńskiego”

1995 – Zakończenie budowy budynku wielofunkcyjnego w Nowym Suminie (świetlica, sklep i remiza strażacka)

1995 - Wodociąg do Iwca i Wysokiej

5.03.1996 - Pierwszy numer „Panoramy Cekcyńskiej”, wydawca Tadeusz Syczyło, redaktor naczelny Wojciech Ziółkowski

30.06.1997 – Proboszczem w Zdrojach został ks. Leszek Grzela

1.01.1998 - Utworzenie powiatów. Cekcyn w powiecie tucholskim, a przewodniczącym Rady Powiatu został cekcynianin Wojciech Ziółkowski

12.06.1998 - Ustanowienie herbu i flagi Gminy Cekcyn przez radnych II kadencji

1998 - Zawiązanie się Komitetu Ratowania Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego pod kierunkiem Tadeusza Syczyły

1998 - Obchody 120-lecia cekcyńskiej straży pożarnej

10.1998 - III wybory samorządowe. Do Rady Gminy wybrani zostali: Ulrik Behrendt, Jan Bonk, Kazimierz Bonk, Tadeusz Drewek, Bernard Grugel, Stanisław Jerchewicz, Janusz Kołodziejski, Mariusz Kosecki (przewodniczący od czerwca 2000r.), Stefan Pepliński, Janina Ragin Szczęsna, Wojciech Sierosławski, Tadeusz Syczyło (przewodniczący do czerwca 2000 r.), Czesław Żelazny. Wójtem został Jacek Brygman. Do Rady Powiatu Tucholskiego , z Gminy Cekcyn weszli: Jacek Brygman, Wojciech Ziółkowski (obaj AWS), Edward Chmara i  Ryszard Płoszański

1998 - Początek remontu wieży kościoła w Cekcynie

1998 – Ustawienie w Cekcynie wieży telefonicznej El-Netu

28.12.1998 – Powołanie przez Radę Gminy Cekcyn Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1999 – Likwidacja szkoły  w Nowym Suminie, a 2 lata później w Małym Gacnie i Zdrojach

22.02.1999 – Proboszczem Parafii w Iwcu został ks. Mieczysław Gajewski

25.02.1999 - Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej „Cekrol”

6.05.1999 - Po trzyletniej przerwie wznowiono wydawanie „Panoramy Cekcyńskiej”. Jej wydawcą byli Czesława i Tadeusz Syczyło, później  Marek Kujawa, a redaktorem naczelnym Renata Knitter

16-17.07.1999 - Obchody I Dni Gminy Cekcyn, pomysłodawczynią Janina Ragin -Szczęsna;

1.09.1999- Reforma oświaty, utworzenie sześcioklasowych szkół podstawowych  w Cekcynie, Iwcu i Zielonce oraz trzyletniego Gimnazjum w Cekcynie, którego dyrektorem została Dorota Ziółkowska.Dyrektorami szkół podstawowych zostali: w Cekcynie - Elżbieta Ziółkowska, w Iwcu - Waldemar Strahl, w Zielonce - Felicyta Król - Pawelska. Dyrektorem Gminnego Zespołu Oświatowego został Marek Kujawa (po odejściu na emeryturę Ryszarda Rudnika)

1999 - Podłączenie ponad 100 domów do nowo zbudowanej kanalizacji sanitarnej. Był to początek efektywnej ochrony Jeziora Wielkiego Cekcyńskiego

1.01.2000 - Reaktywowanie decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebciny. Stefan Konczal nadleśniczym

2000 - zawiązanie się Komitetu Obrony Linii Kolejowej nr 201 (odcinek Wierzchucin-Kościerzyna)

30.01.2000 - Zebranie założycielskie Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (TMZC), Tadeusz Syczyło prezesem

24.03.2000 - Powołanie Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec pod przewodnictwem Fryderyka Sikorskiego

2000 – Budowa nawierzchni ulicy Sportowej i Spokojnej

14-16.07.2000- Obchody II Dni Gminy Cekcyn

28.06. - 4.07.2000 - I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Cekcynie pt: "Muzyka w opłotkach" z udziałem polskich zespołów zza Buga (z Białorusi, Litwy i Ukrainy). Dyrektorem festiwalu była Janina Ragin - Szczęsna

1.09.2000 - W Okiersku zamknięto zamiejscowy oddział SP w Cekcynie

16.12.2000 - Zebranie założycielskie Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytkowych Cmentarzy w Gminie Cekcyn „Światło". Pierwszym inicjatorem oraz prezesem był Bartosz Puchowski. Po trzech latach organizacja ta przyjęła nazwę ”Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”

2000 - Zakończenie II etapu kanalizacji Cekcyna, podłączenie kolejnych stu gospodarstw

2000-2001 - Przebudowa i modernizacja szkoły w Zielonce (nowo powstałej po reformie oświaty w 1999 r.)

18.01.2001 - Uroczyste otwarcie nowo powstałej Świetlicy Terapeutycznej w Cekcynie

6.2001 - Obchody 30-lecia istnienia parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej i 105-lecia kościoła w Iwcu, przybycie biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi

6.2001 - Obchody 700-lecia Cekcyna i Bysławia

9-16.07.2001 - II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Cekcynie pt:" Tajemniczy ogród"

7.2001 – I Nocne Misteria Nadjeziorne pt: ”Opowieść o Drzewie Krzyża” ks. Franciszka Kameckiego zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (TMZC), inicjatorem Misteriów był Bernard Staniłko

9.2001- Podświetlenie kościoła parafialnego w Cekcynie przez TMZC w darze mieszkańcom na 700 - lecie Cekcyna

9.09.2001 – Dożynki w Małym Gacnie

9.2001 - Poświęcenie w Wysokiej nowo wybudowanej kapliczki z figurką Najświętszego Serca Pana Jezusa

6.12.2001 - Oddanie stacji uzdatniania wody w Wielkich Budziskach oraz nowej kotłowni na gaz ziemny w szkole w Cekcynie

2001 - 2003 - Modernizacja i remont po ponad 30-latach szkoły w Cekcynie (dotacja 800 tys. zł Banku Światowego PAOW B2)

15.03.2002 - Pierwsze wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Cekcyn

7.05.2002- Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda” pod przewodnictwem Kazimierza Walkowiaka

2002 - I etap kanalizacji w miejscowości Iwiec

5.2002 - Obchody 370-lecia Krzywogońca

7.2002 – IV Dni Gminy Cekcyn

5.08.2002 - II Nocne Misteria Nadjeziorne pt: ”Mała opowieść o Jeziorze Cekcyńskim" ks. Franciszka Kameckiego zorganizowane przez TMZC

2002(X) - Położenie asfaltu na ul. Kanałowej w Cekcynie

5.10.2002 - Poświęcenie odremontowanego zabytkowego cmentarza ewangelickiego z połowy XIX wieku w miejscowości Wysoka przez pastora ks. Marka Loskota z Bydgoszczy i proboszcza parafii iwieckiej ks. Mieczysława Gajewskiego

10.2002 - Wydanie przez TMZC pod redakcją: Roberta Bąka, Marka Kujawy i Bartosza Puchowskiego albumu pt. „Mieszkańcy Gminy Cekcyn na starej fotografii”

10.2002 - Ułożenie asfaltu i polbrukowego chodnika na ulicy Kanałowej

22.10.2002 - Oddanie do użytku osiemsetmetrowego odcinka drogi asfaltowej z Wielkich Budzisk do Małego Gacna

27.10.2002 - Wybory Samorządowe. W pierwszych bezpośrednich wyborach wójtem gminy został Jacek Brygman, a radnymi: Ulrik Behrendt , Jan Bonk , Tadeusz Drewek, Edward Chmara, Bernard Grugel, Mirosław Gumiński, Mieczysław Karwasz, Marek Kobyliński, Stefan Konczal, Andrzej Pestka, Janina Ragin Szczęsna, Wojciech Sierosławski, Andrzej Sworowski, (Stanisław Jerchewicz od 2003 r.), Gertruda Wengerska, Krystyna Zyga, do Rady Powiatu Tucholskiego z Gminy Cekcyn weszli: Felicyta Król-Pawelska (Porozumienie Samorządowe) oraz Ryszard Płoszański (Samorząd 2002)

28.10.2002 - Sanepid stwierdza występowanie bakterii coli typu fekalnego  w wodociągu, zakaz korzystania z wody

12.2002 – Likwidacja Nadleśnictwa Trzebciny

17.03.2003 - Zarejestrowanie działalności Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent”. Prezesem został Adam Filipski

4.2003 – Utworzenie Gminnego Funduszu Stypendialnego w Cekcynie. W lutym 2007 r. radni podjęli uchwałę, nadając mu nazwę Janiny Ragin - Szczęsnej

2003 - rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na osiedlu Dębowiec oraz  w Iwcu i Ostrowie, budowa linii przesyłowych i przepompowni ścieków w Iwcu, Wysokiej, Okoninku i Krzywogońcu

2003 - Budowa sieci wodociągowej w Małym Gacnie i Kochelnie

21.05.2003 - Debata publiczna pt. „Kultura i edukacja w Unii Europejskiej”,  z udziałem Janusza Stokłosy zorganizowana przez „Talent” oraz Punkt Informacji Europejskiej w Cekcynie

7-08.06.2003 - Referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w gminie Cekcyn frekwencja 58,54%, „TAK” - 67,13%, „NIE” - 32,87%

7.2003 - Gminie Cekcyn przyznano największą w jej historii dotację – 1.820.000 zł

10.-24.07.2003 - III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Cekcynie, pt:"  Z muzyką ku wspólnej Europie"

8.08.2003 - III Nocne Misteria Nadjeziorne pt. „Układanka” ks. Franciszka Kameckiego;

2003 - oddanie do użytku odcinka drogi Cekcyn - Brzozie oraz ciągu pieszo-jezdnego na ul. Spokojnej i Sportowej w Cekcynie

10.2003 - Gospodarstwo agroturystyczne „Gacanek” w Wielkich Budziskach Ewy i Marka Mieruszewskich otrzymało I nagrodę w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Agroturystycznego „Zielone Lato”

11.2003 - W I edycji konkursu „Nasza Gmina w Europie” gmina Cekcyn otrzymała nagrodę - 200 tys. zł

12.2003 - Gmina Cekcyn zwyciężyła w IV edycji konkursu Ochrona Środowiska  w Gminach Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 250 tys. zł

10.12.2003 – Otwarcie Gminne Centrum Informacji pod opieką Izabeli Złotowskiej

2004 - Powstanie ośrodka rehabilitacji i hipoterapii w Małym Gacnie

22.05.2004- Poświęcenie odremontowanego cmentarza ewangelickiego z połowy XIX wieku w miejscowości Brzozie przez pastora ks. Marka Loskotaoraz ks. Grzegorza Kielasa proboszcza parafii św. Bartłomieja Apostoła w Tucholi

2004 - Budowa wodociągu Brzozie – Zielonka - Małe Gacno;

12.06.2004 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, frekwencja w gminie Cekcyn 20,3%;

1.07.2004 - Gmina Cekcyn (jako jedna z sześciu gmin w Polsce) dostała dotację  w ramach pilotażowego programu Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego „e-VITA” (realizacja 2004-2005, dotację pozyskał zespół: Jacek Brygman, Marek Kujawa, Bartosz Puchowski, Robert Bąk i Czesława Syczyło, przedstawiając zwycięską wizję strategii informatyzacji gminy Cekcyn, spośród 250 ubiegających się gmin)

10.07.2004 - Konferencja popularnonaukowa pn. „Byli tu przed nami. Mniejszości narodowościowo-wyznaniowe na Pomorzu”, zorganizowana podczas VI Dni Gminy Cekcyn przez Stowarzyszenie „Światło”

6.08.2004 - IV Nocne Misteria Nadjeziorne pt:„Miejsce nad jeziorem”, cz.I Marka Kurkiewicza

2004 - Połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cekcynie (mieszczących się  w tym samym budynku) w Zespół Szkół w Cekcynie, którego dyrektorem został Adam Filipski

2004 - Wyznaczenie i oznakowanie przez TMZC trzech szlaków rowerowych na terenie gminy Cekcyn

8.2004 - Wykonanie w Iwcu renowacji pomnika poświęconego pamięci mieszkańców wsi rozstrzelanych w Rudzkim Moście w 1939 r.

8.2004 - Oddanie do użytku dwukilometrowego odcinka drogi Brzozie-Cekcyn, zakończenie inwestycji

9.2004 – Roman Witkowski nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Iwcu. Na emeryturę odszedł Waldemar Strahl

19.09.2004 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cekcyn w okręgu wyborczym nr 2 (Iwiec, Wysoka i część Cekcyna), radnym wybrany został Stanisław Jerchewicz  z Wysokiej, frekwencja wyniosła 7,85%

9-10.2004 - Budowa kanalizacji w miejscowości Wysoka oraz w Wielkich Budziskach

23 - 30.10.2004 - IV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Cekcynie pt: " Ponad tęczą"

1.2005 – WOŚP w Cekcynie zebrała 7386,80 zł; 7,46 euro; i 2,75 koron duńskich

4.2005 – Przystąpienie gminy do Stowarzyszenia „Rezerwat Biosfery – Bory Tucholskie”

5.2005 - Ukończenie ponad kilometrowego odcinka szosy w Iwcu (od szkoły do kościoła )

24.05.2005 - Borowiacki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Cekcyn

6.2005– Powołanie do życia Klubu Integracji Społecznej dla bezrobotnych

06.2005 - Zajęcie 47 miejsca przez gminę Cekcyn w rankingu Centrum Badań Regionalnych „Złota Setka Samorządów”

2.07.2005 - Uroczyste poświęcenie odremontowanego cmentarza ewangelickiego  z połowy XIX wieku w miejscowości Iwiec przez ks.ewangelickiego Marka Loskota i ks. katolickiego Mieczysława Gajewskiego

2.07.2005 – Stowarzyszenie „Światło” wydało publikację pt. „Ło czym babki i dziadki dawni gzubom powiadali”

9-10.07.2005– VII Dni Gminy Cekcyn

5-06.08.2005 – V Nocne Misteria Nadjeziorne pt:”Miejsce nad jeziorem ”, cz. II Marka Kurkiewicza

8.2005 – Montaż bankomatu Banku Spółdzielczego w Koronowie O/ Cekcyn

22-29.08.2005 – V Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Cekcynie pt:”Czerwona Ruta”

9.2005 – Dofinansowanie z budżetu gminy samochodu policyjnego Volksvagen Caddy

11.09.2005 – Dożynki Gminne w Zdrojach pod hasłem: „Chleb źródło życia”

9.2005 – 20 – lecie działalności orkiestry Campanella pod batutą Anny i Adama Filipskich oraz 15-lecie istnienia ogniska muzycznego „Tocatta”

13.06.2005 - Wybory parlamentarne, frekwencja w gminie Cekcyn 35,88%

2005 – Gmina Cekcyn jako jedna z sześciu w Polsce zakwalifikowała się do budowy strategii elementarnej realizowanej przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

10.2005 – Dożynki Ekologiczne w Przysieku, gdzie gmina Cekcyn uzyskała I miejsce za najciekawsze stoisko promujące kulturę regionu

9.10.2005– Wybory prezydenckie, frekwencja w gminie Cekcyn: 48,42%;

10.2005 – Utworzenie Wioski Grzybowej w Krzywogońcu

10.2005 – „Perła” - nagroda w konkursie: pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo” za chleb borowiacki Heleny Pałkowskiej z Krzywogońca

23.10.2005 – II tura wyborów prezydenckich

1.2006– XIV finałWOŚP – w gminie Cekcyn zebrano 7209,21 zł

1-02.2006 –Ostra zima, mrozy do -30ºC

2.2006 – Rezygnacja z funkcji prezesa TMZC Tadeusza Syczyły. Jego następcą został Marek Kujawa

3.2006 – Marek Januszewski nowym prezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Cis” w Cekcynie

3.2006– Jan Bonk nowym wiceprezesem Stowarzyszenia „Światło”

5-12.2006 - Budowa dróg osiedla Dębowiec(ulice: Przytorze, Szeroka, Graniczna, Słoneczna, Kwiatowa, Łąkowa)

9.05.2006 - II Borowiacki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Cekcyn

5.2006 – Oddanie do użytku gabinetu stomatologicznego przy Zespole Szkół  w Cekcynie.

6.2006 – Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Orkiestry Campanella

6.2006 – Odrestaurowanie i poświęcenie w Wielkich Budziskach najstarszej kapliczki w gminie Cekcyn

2006 – Stowarzyszenie „Światło” wydało album pt.: „Boże Męki, kapliczki i krzyże przydrożne gminy Cekcyn”

2006-2008 - Gmina Cekcyn wraz z TMZC jako jedno z 13 partnerstw w Polsce kontynuuje realizację programu budowania społeczeństwa informacyjnego "e-VITA 2". Bezpłatny szerokopasmowy Internet dociera do szkół w Iwcu, Zielonce oraz do 6-ciu świetlic wiejskich.

8-09.07.2006 – VIII Dni Gminy Cekcyn

29.07.2006 – Festiwal Muzyki Elektronicznej The day of Electronic Music Cekcyn 2006

26.07.-02.08.2006 – VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Cekcyn – Osie pt: "Podaj rękę"

4-05.08.2006 – VI Nocne Misteria Nadjeziorne pt: „Zatrzymaj się na chwilę”

19.08.2006 – Ekumeniczne poświęcenie odnowionego cmentarza ewangelickiego w Trzebcinach przez pastora Marka Loskota oraz .proboszcza parafii Zdroje Leszka Grzelę

10.09.2006 – Dożynki Gminne w Iwcu

1.09.2006 – Aleksandra Kater nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zielonce. Na emeryturę odeszła Felicyta Król – Pawelska

10.2006 – Publikacja Aliny i Kazimierza Wajdów pt:”Gmina Cekcyn w poszukiwaniu przeszłości”

11.2006 – Wybory Samorządowe. Wójtem został Jacek Brygman, a do Rady Gminy weszli:Jan Bonk ,Tomasz Borta, Tadeusz Drewek, Piotr Gackowski, Mirosław Gumiński, Stanisław Jerchewicz, Marek Kobyliński, Ewa Kocińska, Stefan Konczal, Zyta Kosz, Grzegorz Nałęcz,PiotrSkrzypiński, Wojciech Sierosławski, Anna Śmigel, Barbara Urbańska, do Rady Powiatu Tucholskiego z gminy Cekcyn wybrana została Dorota Gromowska (Porozumienie Powiatowe). Frekwencja wyniosła 47,37 %.

15.12.2006 – Oddanie do użytku dróg pieszo-jezdnych w Cekcynie na ulicy Granicznej, Słonecznej, Kwiatowej, Łąkowej oraz części Szerokiej i Przytorze

1.2007 – Reaktywacja Nadleśnictwa Trzebciny. Nadleśniczym został Piotr Kasprzyk

1.2007 – XV finałWOŚP- w gminie Cekcyn zebrano 9172,78 zł. i 4 dolary

15.01.2007– Zmarła nauczycielka Janina Ragin - Szczęsna patronka Stypendium Naukowego dla uczniów i studentów z gminy Cekcyn, prezes ZNP, wieloletnia radna, organizatorka i dyrektorka Międzynarodowych Festiwali Muzycznych Polonii Wschodniej w Cekcynie, członkini Stowarzyszenia „Światło” i TMZC

3.2007 – Izabela Złotowska nowym dyrektorem GOK – u w Cekcynie

4.2007 – Oddanie do użytku nowoczesnego wozu bojowego OSP Cekcyn współfinansowanego przez budżet gminy

5.2007 – Obchody jubileuszu 130-lecia OSP w Iwcu

9.05.2007 – III Borowiacki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej  w Cekcynie

10.05.2007– Uroczystość 25- lecia Zespołu Wokalnego „Cisowianie”

19.05.2007 – V Powiatowy Przegląd Osób Niepełnosprawnych w Cekcynie

17.06.2007 – Występ Zespołu „Campanella” w Opolu na Festiwalu Piosenki Polskiej  z Marylą Rodowicz pod batutą Adama Sztaby

7.2007– Obchody jubileuszu 170 – lecia Szkoły Podstawowej w Zielonce

28.07.2007– Koncert Muzyki Elektronicznej „The Day of Electronic Music” Cekcyn 2007

2-7.08.2007 – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Cekcyn - Osie pt:”Muzyka nie uznaje granic”

3.08.2007 – VII Nocne Misteria Nadjeziorne pt:”Galileo Galilei” w wykonaniu  Teatru Ognia  i Papieru z Łodzi

4-05.08.2007– IX Dni Gminy Cekcyn

18.08.2007- Stowarzyszenie „Światło” wydało " Słowniczek gwary borowiackiej"

24.08.2007 – Jan Bonk nowym prezesem Stowarzyszenia “Światło”

9.09.2007 – Gminne Dożynki w Cekcynie

22.09.2007 – Poświęcenie odremontowanego cmentarza ewangelickiego w Ostrowie przez pastora Marka Loskota  i ks. Kanonika Romana Benkowskiego proboszcza z Cekcyna

10.2007 – Jubileusze 50 – lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Ludwichowie, Trzebcinach i Zdrojach

10.2007 – Gmina Cekcyn wraz z TMZC otworzyła jarmark w internecie, www.i-jarmark.pl

1.2008 – XVI finałWOŚP – w gminie Cekcyn zebrano ponad 8000 zł

9.05.2008 – IV Borowiacki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej  Cekcyn

1.07.2008 – Proboszczem Parafii w Iwcu został ks. Dariusz Leman

5.07.2008 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy w Nowym Suminie na cześć doktora Ottona Steinborna, mieszkańca tej wsi i I prezydenta wyzwolonego Torunia w 1920 roku

7.2008 -III Festiwal Muzyki Elektronicznej „The Day of Electronic Music” Cekcyn 2008

2-03.08.2008 – X Dni Gminy Cekcyn

29.07.-05.08.2008 - VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Cekcynie pt: "Z muzyką ku wspólnej Europie"

8.08.2008 – VIII Nocne Misteria Nadjeziorne pt: ”uRODZINY”

6.09.2008 – Gminne Dożynki w Zdrojach

27.09.2008– Uroczyste poświęcenie odnowionej nekropolii ewangelickiej w Nowym Suminie,którego dokonali ks. Wikary Grzegorz Knut z Cekcyna i pastor Marek Loskot   z Bydgoszczy

10.2008 – Pomoc gminy Cekcyn na rzecz poszkodowanych rolników podczas gradobicia w Kęsowie

10.2008 – Uroczystość 60-lecia Biblioteki w Cekcynie

1.12.2008 – Zakończenie budowy wodociągu w miejscowościach: Zalesie, Stary Sumin, Kowalskie Błota, Łosiny, Gołąbek oraz oddanie do użytku  pola namiotowego  nad Brdą

11.12.2008 – Otwarcie w Cekcynie  kompleksu boisk sportowych w ramach projektu ”Moje boisko – Orlik 2012”

19.12.2008 – Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Iwcu wybudowanego ze środków projektu ”Boisko blisko”

2009-2011 - Udział gminy Cekcyn w partnerstwie z gminami powiatu tucholskiego i starostwem w programie "e-VITA 3"

3.2009 – Zakup ciężkiego samochodu bojowego VOLVO F 7 dla OSP Zdroje

3.2009 – Uzyskanie przez TMZC   statusu Lokalnej Organizacji Grantowej (LOG) dla 8 gmin

9.05.2009 - V Borowiacki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Cekcyn

13.06.2009 – Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci bohatera powstania wielkopolskiego ułana Gerarda Pająkowskiego w Brzoziu

6.2009 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, frekwencja w gminie Cekcyn 23,73 %

4.07.2009– 670 lat Sumin, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej, a także poświęcenie końcowego odcinka drogi w Nowym Suminie i nowego wozu strażackiego

10.07.2009 – Otwarcie i poświęcenie szosy Zielonka – Wierzchucin

11-12.07.2009 – 57 miejsce gminy Cekcyn w rankingu Dziennika Rzeczpospolita   w kategorii gmin wiejskich

7.2009 – Modernizacja sieci wodociągowej w Cekcynie na ulicy Dworcowej  i Głównej

24-25.07.2009 - IV Festiwal Muzyki Elektronicznej „The Day of Electronic Music” Cekcyn 2009

1-02.08.2009 – XI Dni Gminy Cekcyn

8.2009 – Zakończenie przebudowy drogi Iwiec – Wełpin

7.08.2009 – IX Nocne Misteria Nadjeziorne pt:”Ciuciubabka”

08.2009– II Uzupełnione wydanie książki Aliny i Kazimierza Wajdów pt: ”O czym szumią sosny w Krzywogońcu”

12.09.2009– Dożynki gminy Cekcyn w Iwcu

19.09.2009 – Konferencja naukowa w Książnicy Tucholskiej z wydaniem publikacji pt: ”Najciekawsze epizody II wojny światowej w Borach Tucholskich”. Organizatorem było Stowarzyszenie „Światło” w Cekcynie, Stowarzyszenie „Buko” w Gostycynie i Fundacja „Chcę poznać moją wieś” w Mukrzu

26.09.2009 – Ekumeniczne poświęcenie odnowionego cmentarza ewangelickiego w osadzie Lubiewice przez Marka Loskota z parafii ewangelicko-augsburskiej w Bydgoszczy

17.10.2009 – Konsekracja Kościoła Parafialnego w Iwcu przez Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę

10.2009 – Rozpoczęcie budowy hali widowiskowo - sportowej w Cekcynie

25.11.2009 – Stowarzyszenie „Światło” otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie pt: ”Rodzynki z Pozarządówki”

30.11.2009 – Odsłonięcie pomnika południka 18° E w Cekcynku

12.2009 – Zakończenie budowy ulicy Cmentarnej w Cekcynie

1.01.2010 - Nowym dyrektorem Gminnego Zespołu Oświatowego zostaje Małgorzata Behrendt (po odejściu Marka Kujawy)

10.01.2010 – XVIII finał WOŚP. Zebrano 6152,61 zł

9.05.2010– VI Borowiacki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Cekcyn

1.05 - 20.11.2010 – Przebudowa ulicy Dworcowej w Cekcynie poprzez ułożenie kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej

30.06.2010 – Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej Lubińsk, Brzozie

2.07.2010 – Oddanie do użytku nowej drogi Wysoka -Mukrz, a także świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Wysokiej

4.-07.2010 – Wybory prezydenckie, frekwencja gminna wyniosła 49,8%, prezydentem Polski został Bronisław Komorowski

7.2010 – Gmina Cekcyn trzeci raz znalazła się wśród stu najlepszych samorządów   w kategorii gmin wiejskich wg gazety "Rzeczpospolita". Tym razem nasza gmina zajęła zaszczytne 11. miejsce w Polsce oraz 1. w województwie kujawsko-pomorskim

7.2010 – Powtórnie dyrektorami szkół zostali: Adam Filipski w Cekcynie, Roman Witkowski w Iwcu, a dyrektorem Gminnego Przedszkola w Cekcynie Renata Staniłko

23-24.07.2010 - V Festiwal Muzyki Elektronicznej „The Day of Electronic Music” Cekcyn 2010

21-26.07.2010 –IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Cekcynie pt.”Z muzyką  ku wspólnej Europie”

6.08.2010 – X Nocne Misteria Nadjeziorne pt:”Życie kopytem pisane” Łukasza Zepa

7-8.08.2010– XII Dni Gminy Cekcyn

28.08.2010 – Dożynki Gminne w Cekcynie

9.2010 – Rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Cekcynie

25.09.2010– Ekumeniczne poświęcenie odrestaurowanego cmentarza w Lubińsku  z udziałem ks.proboszcza Pawła Badury i ks.Grzegorza Knuta wikariusza z parafii Cekcyn

10.2010 – Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej otrzymało nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Lider Informatyki 2010” Redakcji „Computerword”

10.2010 – Gmina Cekcyn uzyskała certyfikat CAF

23.10.2010 – Zmarł ks. prałat Roman Benkowski długoletni proboszcz parafii Zdroje i  Cekcyna

10.2010 – Zakończenie powszechnego spisu rolnego

11.2010 - Przybycie nowego proboszcza Mirosława Bucholza do parafii Cekcyn

13.11.2010 – Promocja książki Aliny i Kazimierza Wajdów pt:”Pamięci godni. Znani i nieznani z gminy Cekcyn”

21.11.2010 – Wybory Samorządowe do Rady Gminy Cekcyn. Wójtem gminy Cekcyn został Jacek Brygman, a do Rady Gminy zostali wybrani: Emilia Bona, Jan Bonk, Tomasz Borta, Piotr Gackowski, Bernard Grugel, Mirosław Gumiński, Marek Kobyliński, Stefan Konczal, Zyta Kosz, Bartosz Puchowski, Wojciech Sierosławski, Piotr Skrzypiński, Krzysztof Szulczyk, Władysław Wysokiński, Michał Ziółkowski. Do Rady Powiatu Tucholskiego z gminy Cekcyn wybrana została Dorota Gromowska (Porozumienie Powiatowe),którą wybrano też starostą tucholskim.

12.2010 – Zakończenie budowy sieci wodociągowej w Suchomiu i Lisinach

9.01.2011 – XIX finał WOŚP . Zebrano 12084,67zł, 20,17 euro

31.03.2011 – Gmina Cekcyn liczyła 6615 mieszkańców i obejmowała powierzchnię 25332 ha.

3-04.2011 - Budowa światłowodu w Cekcynie dla potrzeb lokalnej społeczności gminy

3.04.2011 – Wybory do Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Bydgoszczy. Z gminy Cekcyn ponownie wybrano Gizelę Jączyńską i Władysława Wysokińskiego.

11.06.2011 – 50-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej

13.06.2011 - Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej otrzymało nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie "Rodzynki z Pozarządówki"

17.06.2011- Zakupienie nowegosprzętuwodnego irozpoczęcie sezonu letniego nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim

30.06.2011 - Zakończenie budowy nawierzchni ulicy Głównej w Cekcynie  na odcinku od ulicy Kanałowej do Szkolnej oraz Okrężnej od Głównej do Cisowej

30.06.2011 - Odejście księdza wikarego Grzegorza Knuta z parafii Cekcyn i księdza proboszcza Dariusza Lemana z parafii Iwiec

30.06.2011 - Zakończenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

1.07.2011 - Przybycie nowego proboszcza w Iwcu ks. Piotra Brejskiego

2.07.2011 - Odsłonięcie pomnika południka 18º E w Starym Suminie

2.07.2011 - Odsłonięcie i poświęcenie nowej tablicy ku czci Władysława Kilichowskiego w Nowym Suminie

7.2011- W rankingu Dziennika Rzeczpospolita gmina Cekcyn zajęła III miejsce w zakresie innowacyjności i ogólnie 23.wśród ponad 1500 gmin wiejskich w Polsce, a I w województwie kujawsko-pomorskim

7.2011- Początek budowy nawierzchni drogi z Wierzchucina do Bieszewa (700 m)

15-16.07.2011 - VI Festiwal Muzyki Elektronicznej "The Day of Electronic Music" Cekcyn 2011

18-27.07.2011 – X  Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Cekcynie pt. “Niemen 2011”

5.08.2011- XI  Misteria Nadjeziorne pt. ”Epitafium dla mirabelki" Łukasza Zepa

6-7.08.2011 - XIII  Dni Gminy Cekcyn

19.08.2011 - Rekonstrukcja historyczna na terenie byłego  poligonu "Heidekraut"  w Wierzchucinie

27.08.2011- Dożynki gminne w Zdrojach z częścią artystyczną i zabawa w Zielonce

1.09.2011 - Przybycie nowego wikariusza księdza Andrzeja Nalborskiego do parafii Cekcyn

2.09.2011- Uroczyste oddanie do użytku nowej hali sportowo- widowiskowej w Cekcynie przy planowanym gimnazjum i odnowionego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół

14.09.2011 – Nadanie nazwy przez Radę Gminy w Cekcynie trzem nowym ulicom – Borowiackiej, Wodnej i Zbożowej.

30.09.2011 - Zakończenie budowy nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Młyńskiej

19.10.2011 – Wybory do Sejmu i Senatu w Polsce. Frekwencja gminna wyniosła 42 %.

24.10.2011- Podpisanie umowy na budowę Gimnazjum w Cekcynie

27.10.2011 - Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej Brzozie - Zielonka

1.11.2011 - Nowym dyrektorem GZO został Krzysztof Stanek(funkcję objął po Małgorzacie Behrendt)

28.12.2011 – Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowej drogi asfaltowej z Wierzchucina do Bieszewa.

02.01.2012 – Gmina Cekcyn liczyła 6 645 mieszkańców.

Opracowali: Jan Bonk, Maria Jagła - Bonk i Bartosz Puchowski

Kopiowanie i użycie bez zgody autorów zabronione.